Så här behandlar vi dina personuppgifter

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer men det kan också handla om andra uppgifter.

Din Tur (Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län) vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.  Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter. 

All behandling av personuppgifter sker enligt lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Läs mer om dina rättigheter nedan. Besök gärna www.imy.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende företags och organisationer behandling av dina personuppgifter. 

Integritetspolicy – så här behandlar Din Tur dina personuppgifter  

Denna integritetspolicy beskriver Din Turs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Din Turs tjänster så som exempelvis Mina Sidor eller appen Din Tur eller på annat sätt är i kontakt med oss. 

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer men det kan också handla om andra uppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter? 

Din Tur, org.nr. 222000-2923, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att personuppgiftsbehandling sker på ett lagligt sätt. 

Hur får Din Tur dina personuppgifter? 

Din Tur samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder dig av Din Turs tjänster. Det kan exempelvis ske när du laddar och använder ditt periodkort, registrerar dig på Mina Sidor på Din Turs webbplats, kontaktar Din Turs kundtjänst, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst och sjukresor, deltar i tävlingar och kampanjer eller anmäler förseningsersättning, använder vår mobilapp med mera. 

Din Tur kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från din kommun, Region Västernorrland, Transportstyrelsen, SPAR, eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. 

Här finns information om inspelning av inkommande och utgående samtal till Din Tur kundcenter 

Vilka uppgifter behandlas? 

Din Tur behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

Varför behandlar Din Tur uppgifter om dig? 

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål: 

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster. 
 • För att administrera och genomföra ditt köp av biljett. 
 • För att hantera och administrera dina frågor till Din Turs kundtjänst. 
 • För att administrera beställning av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik. 
 • För att administrera kvarglömda persedlar (hittegods). 
 • För att kontrollera din biljetts giltighet vid t .ex. biljettkontroller. 
 • För att utställa eventuell kontrollavgift. 
 • För att föra statistik i syfte att utveckla Din Turs tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt. 
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar. 
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer. 
 • För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella kollektivtrafikförändringar eller störningar. 
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om Din Turs tjänster. 
 • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online. 
 • För att hantera Mina Sidor. 
 • För att vid kreditköp utföra kreditkontroller. 
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information. 
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online. 
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster. 
 • För att skicka nyhetsbrev. 
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster, 
 • För att i appen kunna administrera köp av biljett. 
 • För att i appen kunna distribuera meddelanden och notiser om eventuella trafikförändringar eller störningar. 
 • För att distribuera meddelanden och notiser om tidtabellsuppdateringar eller annan relevant information som rör Din Turs tjänster. 
 • För att hantera reklamationer, genomföra felsökning och tillhandahålla support i appen. 
 • För att i appen kontrollera biljettgiltighet. 
 • För att föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster. 
 • För att motverka missbruk av appen. 

Vi använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande. 

När har Din Tur rätt att behandla dina personuppgifter? 

Din Tur har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Din Tur kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. 

I vissa fall kan Din Tur behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter används av Din Tur och Din Turs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Din Tur. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Din Turs biljetter och övriga tjänster. 

Din Tur lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s k allmänna handlingar som Din Tur ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Överföring till tredje land 

Din Tur överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Din Tur sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Din Tur. Gallringsbesluten innehåller information om när Din Tur får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. 

När det gäller kort så sparar vi uppgifterna så länge kortet inte är avregistrerat. En sjuk eller färdtjänstresa sparas i ett år. Transaktioner sparas enligt bokföringslagen i 7 år. 

Vad har du för rättigheter? 

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Vi kan inte heller radera dina uppgifter om de krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. 

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till: 

Registrator
Din Tur
Box 143
841 22 Ånge 

registrator@dintur.se 

enligt nedanstående blanketter: 

Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen artikel 15 (pdf) 

Begäran om registerutdrag enligt datskyddsförordningen artikel 15: för vårdnadshavare som vill begära ut information om barn under 15 år (pdf) 

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. 

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigeten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Hur skyddas dina uppgifter? 

Din Tur värnar om din integritet. Din Tur arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

Cookies 

Din Tur webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser 

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. 

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. 

Statistik för förbättring 

Vi använder oss av Google Analytics för att samla in information om hur våra webbplatser används. Genom att veta hur du som besökare använder våra tjänster kan vi utveckla och förbättra våra tjänster. Vi använder också i viss typ av marknadsföring för att räkna hur många som öppnat en sida. 

Uppdatering av denna integritetspolicy 

Din Tur gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen http://www.dintur.se 

Kontaktinformation 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. 

Vår webbplatsadress är: https://www.dintur.se. 

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge 

Dataskyddsombud 

Din Tur 

Box 143 

841 22 Ånge 

registrator@dintur.se 

Här finns mer information om personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR (pdf) 

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2023-08-02.