Ytterligare två nya hållplatser byggs i Stenstan

Byggnationen av nuvarande Hållplats Stenstan har inneburit en standardhöjning för kollektivtrafiken i Sundsvall, både utifrån ett mer centralt läge som ökar tryggheten och ger bättre tillgänglighet för alla och bättre resenärsinformation. Utifrån att Sundsvalls befolkning väntas växa i och med industrietableringen i Torsboda kommer kollektivtrafiken behöva utökas. Därför ser Sundsvalls kommun och Din Tur behov av ytterligare hållplatslägen vid Hållplats Stenstan. Två nya hållplatslägen kommer att byggas på Esplanaden vid tidigare Navetön direkt norr om nuvarande hållplatslägen.

 

Hållplats Stenstan planerades o byggdes utifrån att vissa busslinjer skulle ha så kallade flytande avgångar, vilket betyder att bussarna inte kommer och går samtidigt. Utifrån nuvarande trafikupplägg och turtäthet bedöms samtidiga avgångar vara bästa lösningen för resenärerna, det riskerar annars bli långa bytes- och restider under de timmar då det är lägre turtäthet.  Idag innebär ca 30 procent av alla resor från Stenstan ett byte av buss.

 

Hållplatslägenas avstånd till varandra spelar också in för hur enkelt och smidigt ett byte kan gå. Ett exempel är linje 120 som idag har ett tillfälligt hållplatsläge vid Selångersån men som i framtiden behöver prioriteras för snabbare byten med stadstrafiken. Ett annat exempel är linje 1 vars hållplatsläge idag är placerad på Sjögatans västra del, där synpunkter har inkommit från resenärerna, framförallt vintertid, om att avståndet är lite för långt för att gå till övriga lägen för stadstrafiken för att hinna med sitt byte.

 

– Sundsvall är en stad i utveckling, inte minst kopplat till den nya etableringen i Torsboda som innebär fler jobb och nya invånare. Precis som att behov av infrastruktur, skola, vård och omsorg ökar vid befolkningstillväxt ökar också behovet av fler och längre bussar på våra vägar. Därför måste vi se till att viktiga bytespunkter kan växa med trafikens utveckling säger Charlotta Hellhoff Förbundsdirektör Din Tur Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.

 

Ur resenärs- och trafikeringssynpunkt kommer därför två nya hållplatser vid tidigare Navetön direkt norr om nuvarande hållplatslägen. Dessa ger utrymme för att utöka trafiken utifrån den väntade befolkningstillväxten med bra placering nära övriga stadslinjer. Eftersom Sundsvalls kommun bebygger området just nu passar det bra att genomföra denna komplettering.

Publicerat16 maj 2023