Att överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighetsprövning) och specifika beslut som rör dig som enskild person (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (i fortsättningen benämnd Din Tur) har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som strider mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på Din Turs digitala anslagstavla på webbplatsen http://www.dintur.se att protokollet (där beslutet finns) har justerats. Här hittar du Din Turs digitala anslagstavla

Ett överklagat beslut kan upphävas:

  • om det inte kommit till i laga ordning
  • om Din Tur inte har rätt att ta beslut i frågan
  • om den som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med ett annat beslut. Om domstolen upphäver ett överklagat beslut ogiltigförklaras hela beslutet och ärendet måste tas upp på nytt.

Kontakta förvaltningsrätten i Härnösand

Postadress: Box 314, 871 27 Härnösand
Tel: 0611 – 46 06 00
Webbplats: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se/
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Dessutom ska beslutet ha gått den berörde emot för att det ska vara möjligt att överklaga. Vid den här typen av beslut är Din Tur skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.

Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick del av beslutet.

Överklagan adresseras till Förvaltningsrätten i Härnösand men skickas till Din Tur. Anledningen är att Din Tur ska ges möjlighet att göra en bedömning om man vill ompröva beslutet. Om Din Tur håller fast vid sitt första beslut skickar Din Tur överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Överklagan adresseras alltså till Förvaltningsrätten i Härnösand, Box 314, 871 27 Härnösand (alternativt via e-post till forvaltningsratteniharnosand@dom.se)
men den skickas till
Din Tur, Box 143, 841 22 Ånge (alternativt via e-post till registrator@dintur.se).

Vid frågor som rör protokoll, beslut och överklaganden kontakta registrator hos Din Tur via e-post registrator@dintur.se