Uppdrag och mål

De mål som vår verksamhet ska uppnå finns beskrivna i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är det styrdokument som beskriver den politiska viljeriktningen för hur länets kollektivtrafik ska utvecklas fram till år 2030.

Programmet ligger till grund för beslut om så kallad allmän trafikplikt – ett beslut som fattas av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om trafik som är av så stort värde att den upphandlas men som inte bedöms vara kommersiellt intressant.

För att göra arbetet med trafikförsörjningsprogrammets innehåll mer konkret bryts det ner till treåriga så kallade långtidsplaner. Planerna beskriver både  politiska prioriteringarna för de tre åren och de ekonomiska konsekvenser som prioriteringarna innebär.

Långtidsplanerna ligger som grund för budgetdialogerna där budgetförutsättningarna diskuteras med våra medlemmar. Arbetet sammanställs och blir till det förslag till budget som förbundsdirektionen sedan fattar beslut om. Budgeten bryts därefter ner till en detaljerad verksamhetsplan.

Våra mål. Klicka på bilden för att visa den i större format.

Trafikförsörjningsprogrammet revideras regelbundet. Aktuellt trafikförsörjningsprogram kan du ta del av i sin helhet här.