Resevillkor paxa

Dessa användarvillkor avser tjänsterna kopplat till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns app ’paxa Din Tur’. Samtliga resor oavsett försäljningskanal omfattas av våra resevillkor, se https://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/ vad som gäller för paxa.

Resenärskategorier

Nedanstående ålderskategorier gäller oavsett om rabatterat biljettalternativ erbjuds eller inte.

Barn 0-6 år:

Kategorin avser barn fram till den dag de fyller sju (7) år. Högst två barn under 7 år åker gratis med betalande medresenär. Ytterligare barn, samt ensamåkande barn under 7 år ska lösa barnbiljett.

Barn 7-19 år:

Kategorin avser ungdomar från fyllda sju (7) år till den dag de fyller tjugo (20) år.

Ungdom 20-25 år:

Med Ungdom avses ungdomar från fyllda tjugo (20) år till den dag de fyller tjugosex (26) år.

Vuxen 26-64 år:

Med Vuxen avses personer fyllda 26 år till den dag de fyller sextiofem (65) år.

Senior 65+ år:

Med Senior avses personer fyllda sextiofem (65) år.

Vid tveksamhet om ålder ska giltig fotolegitimation kunna uppvisas. 

Biljettens giltighet

För att vara giltig ska biljett aktiveras före eller i samband med ombordstigning. Kopierad biljett, exempelvis foto- eller skärmbild, är inte ett giltigt färdbevis.

Nedan följer villkoren för Din Turs biljetter köpta i Din Turs app.

Biljetter

För att resa med paxa Din Tur ska du ha en giltig biljett. Din Turs ordinarie biljettutbud gäller ombord.

Biljett köper du antingen via appen Din Tur, via webbshop på dintur.se, på något av Din Tur försäljningsställen eller ombord på bussen med betalkort.

Visering av biljett

Samtliga biljetter ska visas upp i samband med ombordstigningen på paxa. Detta gäller oavsett om biljetten finns i appen Din Tur, är utskriven på papper eller är kopplad till ett plastkort.

Situationer kan uppstå då kort eller biljetter ej kan läsas av i biljettläsaren. Resenären ska då visa upp biljetten för förare eller ombordpersonal.

Biljettkontroll

Din Tur genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken. Resenären ska under hela resan kunna uppvisa en giltig biljett som kan kontrolleras maskinellt samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation. Det är resenärens ansvar att ta reda på vilken biljett som krävs för resan, och att aktivera och validera (blippa) biljetten vid ombordstigning. Vid resa med rabatterad biljett ska du alltid kunna styrka att du är berättigad till rabatt.

Vid kontroll skall du som resenär visa din biljett för biljettkontrollanten. Om du vid en kontroll inte kan uppvisa en giltig biljett och eventuellt kompletterande handlingar kan du enligt lag debiteras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 1500 kr plus priset för aktuell resa.

Har du biljett i Din Turs app ansvarar du för att under hela resan ha batteri i mobiltelefonen, fungerande internetuppkoppling samt att mobiltelefonen är i sådant skick att maskinell validering kan ske.

Användarkonto

Om du skapar ett konto genom att registrera dig i appen paxa Din Tur godkänner du i sin helhet dessa användarvillkor. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder appen paxa Din Tur.

Tjänsten tillhandahålls genom mobila applikationer för iOS och Android.

Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt för dig i sitt standardutförande.

Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av tjänsterna.

Licens

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ger dig genom godkännande av användarvillkoren en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda appen paxa Din Tur på den mobila enhet som du äger eller kontrollerar.

Om du inte följer villkoren kan licensen komma att återkallas av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Din rätt att använda appen paxa Din Tur förutsätter att du personligen har godkänt våra användarvillkor. Om villkoren mellan dig och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upphör, upphör din rätt att använda appen paxa Din Tur.

Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende tjänsterna tillhör Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län eller tredje part med vilka Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

Du får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i tjänsterna.

Tillgänglighet och spärr av tjänst

Tjänsten som utgör applikationen paxa Din Tur har öppet kl. 06-21 helgfria vardagar, kl. 10-18 lördagar och kl. 10-16 söndagar i Sundsvall. I Sollefteå har tjänsten öppet kl. 06-21 helgfria vardagar och kl. 10-21 med uppehåll 15:00-16:30 på lördagar. Om helgdag infaller dag innan röddag är tjänsten inte tillgänglig för bokning. Du kan som tidigast boka din resa dagen innan resdagen.

Trots att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län strävar efter att tillhandahålla dig tjänsten utan teknisk störning, kan Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inte garantera att tjänsten alltid kommer att vara fullt tillgängliga eller fungera felfritt. Om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län avser att utföra planerade avbrott i tjänsten med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer du att informeras om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra tjänsten för dig vid misstanke om att du;

  1. obehörigen nyttjar annan persons inloggningsuppgifter;
  2. obehörigen låter annan nyttja persons inloggningsuppgifter;
  3. använder tjänsterna i strid mot användarvillkoren eller använder, eller har för avsikt att använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning (exempelvis bedrägerier, falska köp, falskt angivande av uppgifter eller liknande); eller
  4. använder tjänsten på sådant sätt att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län eller tredje person kan orsakas skada.
  5. genomför 5 bokningar i tjänsten som du inte nyttjar.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har också rätt att spärra tjänsten för dig utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om det bedöms nödvändigt för att skydda Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, tredje person eller andra parters intressen.

Överlåtelse

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har rätt att utan föregående samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren.

Personuppgifter och cookies

I samband med att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillhandahåller tjänsten paxa Din Tur är det nödvändigt att samla in och behandla vissa personuppgifter.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som resenär lämnar till Din Tur, exempelvis i samband med registrering av konto inom ramen för tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via tjänsterna (exempelvis platstjänster).

Mer information om hur Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län behandlar dina personuppgifter finns på http://www.dintur.se/sa-har-behandlar-vi-dina-personuppgifter/ som du också kan läsa och godkänna i appen.

Ändringar av villkor

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa användarvillkor och tjänster.

Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län med direkt ikraftträdande.

Avtalstid och uppsägning

Avtal som har ingåtts mellan Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och dig är giltigt under den tid som resan pågår eller tills vidare, så länge du nyttjar någon av tjänsterna.

Du kan närsomhelst säga upp avtalet för appen paxa Din Tur för omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i tjänsten eller via e-post registrator@dintur.se.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp tjänsten om du använder den i strid med vad som stadgas i användarvillkoren. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har även rätt att säga upp avtalet enligt denna punkt för det fall du inte varit aktiv i tjänsten under en period om två år, förutsatt att betalning för tjänsten inte skett för längre period.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvar och ansvarsbegränsningar

Tjänsterna i appen paxa Din Tur tillhandahålls i befintligt skick och du är ansvarig för användandet av tjänsterna och den mobila enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av tjänsterna.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att du använder tjänsterna i strid med användarvillkoren eller med anledning av att du inte följt de särskilda villkoren som programvarubutiken uppställt.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ger inga garantier om tjänsterna och dess innehåll eller funktion och ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part; exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med resenärens mobila enhet eller liknande.

Motstridiga villkor

Om det skulle finnas motstridiga villkor i appen paxa Din Turs användarvillkor och resevillkor i förhållande till vad som anges i övriga informationskanaler ska innehållet i användarvillkoren och resevillkoren ha tolkningsföreträde.

Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol.

Vid tvist med privatperson följer Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Kontakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

Telefon: 0771-100 110

E-post: kundservice@dintur.se

Webb: http://www.dintur.se

Org.nr. 222000-2923