Resecentrum, Sundsvall centralstation – ombyggnationer

Exteriörbild: MAF arkitektkontor

Vad händer?

Sundsvalls centralstation ska bli ett samlat resecentrum. En ny bussterminal, bredare plattformar, en planskild plattformsförbindelse och en ny angöring söderifrån byggs.

Kopplingen mot stadskärnan stärks genom att förbättra och skapa nya gång- och cykelvägar. Nya busshållplatser på Landsvägsallén byggs.

I projektet ingår även en allmän upprustning av stationen och dess kringmiljö.

Jag åker buss med Din Tur från Sundsvall centralstation, hur påverkas jag?

Busshållplatsen på Sundsvall central kommer flytta till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. De busslinjer som påverkas är 30, 191, 201 och 331.  Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s. Arbetet beräknas vara klart juli 2021.

Förberedande arbeten vid järnvägsstationen har påbörjats, till exempel har träden vid västra gaveln tagits ned och en provisorisk vänthall finns på plats. Hit flyttar även Pressbyrån under byggtiden.

Den före detta boulehallen har rivits. Här kommer det att bli plats för buss, taxi och bilparkering under byggtiden.

Karta över området

Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.

Här kan du läsa mer om ombyggnationerna för resecentrum:
https://skifu.se/projekt/resecentrum/
https://sundsvallvaxer.se/resecentrum

Publicerat14 aug 2019