Ökat resande och minskat koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen minskar med 75 procent för den linjelagda trafiken i Västernorrland jämfört med 2015. Din Tur tankar från och med 2017 biobränsle i alla bussar i linjetrafik. Bränslet är en hydrerad vegetabilisk olja och benämns HVO. I och med övergången till HVO har Din Tur därmed med god marginal nått de miljömål som är satta för perioden fram till 2022.

Resandet i länets kollektivtrafik har ökat med 10 procent under 2017. I antal blir det 778 000 resor. Resandet ökar i tätorterna, främst i Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Resandeutvecklingen är en fortsättning på en positiv trend de senaste åren.

Genom förbättrad information till resenärerna och en förenkling av biljettsystemet samt en fortsatt utveckling av trafikplanläggningen bedömer Din Tur att den positiva resandeutvecklingen kan fortsätta samtidigt som de miljöpåverkande utsläppen minskar kommande år.

Årets bokslut och trafikbokslut 2017 för Din Tur redovisas 28 mars.

Publicerat22 mar 2018