Din Turs personuppgiftspolicy

For English – see further down the page.

Din Tur (Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län) vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.  Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Läs mer om dina rättigheter nedan. Besök gärna www.imy.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende företags och organisationer behandling av dina personuppgifter.

Integritetspolicy – så här behandlar Din Tur dina
personuppgifter 

Denna integritetspolicy beskriver Din Turs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Din Turs tjänster så som exempelvis Mina Sidor eller appen Din Tur eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Din Tur, org.nr. 222000-2923, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att personuppgiftsbehandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Din Tur dina personuppgifter?

Din Tur samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder dig av Din Turs tjänster. Det kan exempelvis ske när du laddar och använder ditt periodkort, registrerar dig på Mina Sidor på Din Turs webbplats, kontaktar Din Turs kundtjänst, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst och sjukresor, deltar i tävlingar och kampanjer eller anmäler förseningsersättning, använder vår mobilapp med mera.

Din Tur kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från din kommun, Region Västernorrland, Transportstyrelsen, SPAR, eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Din Tur behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Din Tur uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

Vi använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

När har Din Tur rätt att behandla dina personuppgifter?

Din Tur har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Din Tur kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Din Tur behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Din Tur och Din Turs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Din Tur. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Din Turs biljetter och övriga tjänster.

Din Tur lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s k allmänna handlingar som Din Tur ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Din Tur överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Din Tur sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Din Tur. Gallringsbesluten innehåller information om när Din Tur får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

När det gäller kort så sparar vi uppgifterna så länge kortet inte är avregistrerat. En sjuk eller färdtjänstresa sparas i ett år. Transaktioner sparas enligt bokföringslagen i 7 år.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Vi kan inte heller radera dina uppgifter om de krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Registrator
Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

registrator@dintur.se

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigeten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Din Tur värnar om din integritet. Din Tur arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Cookies

Din Tur webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Din Tur gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen http://www.dintur.se

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

Dataskyddsombud

Din Tur

Box 143

841 22 Ånge

registrator@dintur.se

Klicka här för att läsa mer om vår Intigritetspolicy om GDPR.

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2023-08-02.

 

DIN TUR PRIVACY POLICY

DIN TUR (Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län) wants you to feel confident that we process your personal data securely.  The way in which we process your personal data is described below.

All personal data is processed in accordance with law. That means, among other things, that we adopt the necessary measures to protect your personal data and that you are entitled to contact us to find out what personal data we have saved on you. Read more about your rights below. You are welcome to visit www.imy.se, where you can read more about your rights regarding companies’ and organisations’ processing of your personal data.

Privacy policy – this is how Din Tur processes your
personal data 

This privacy policy describes DIN TUR’s processing of your personal data and applies when you use DIN TUR’s services such as Mina Sidor or the mobile app or are otherwise in contact with us.

Who is responsible for your personal data?

DIN TUR, corporate ID no. 222000-2923, is the data controller for the processing of your personal data and is responsible for ensuring that personal data is processed in a lawful manner.

How does Din Tur obtain your personal data?

DIN TUR collects personal data that you supply to us when you travel by public transport and otherwise use DIN TUR’s services. That may, for example, take place when you load and use your season ticket, register on Mina Sidor on the DIN TUR website, contact DIN TUR customer services, order on-demand services such as a transportation service or patient transport, take part in competitions and campaigns, apply for compensation for delay or use our mobile app, etc.

DIN TUR may also obtain personal data from sources other than you. The data may come from your municipality, Region Västernorrland, the Swedish Transport Agency, SPAR [the Swedish state personal address register] or other public sources to be used for purposes such as credit information and address updates.

What data is processed?

DIN TUR processes the personal data supplied to us. It may consist of your name, e-mail address, telephone number, postal address, date of birth, purchase and travel history, payment information and/or other information that you have supplied to us or that is otherwise necessary to enable us to fulfil our commitments to you.

Why does Din Tur process data on you?

We may use your personal data for purposes including the following:

We do not use personal data for automated decision-making.

When is DIN TUR entitled to process your personal data?

DIN TUR is entitled to process the personal data required for the fulfilment of our commitment to you or if you have consented to the processing. DIN TUR may also need to process your personal data on the basis of a requirement in a law or regulation.

In some cases, DIN TUR may need your consent to process your personal data. When you give your consent in these cases, you will always receive clear information on what you are consenting to.

Who has access to your personal data?

Your personal data is used by DIN TUR and DIN TUR’s personal data processors. We do not disclose personal data to other companies unless we need to do so due to a law, regulation or decision by a public authority or in order to protect our rights or the rights of a third party.

We never forward, sell or exchange your personal data for marketing purposes to any third party outside DIN TUR. Data is only forwarded to a third party (e.g. a transport company) if necessary for the provision of public transport services, sale of DIN TUR’s tickets and other services.

DIN TUR is governed by the principle of public access to official documents. That means that certain documents are classified as so-called public documents that DIN TUR must issue on request. A confidentiality assessment is carried out in accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act prior to the disclosure.

Transfer to a third country

DIN TUR only transfers personal data to countries outside the EU/EEA if the country in question has what is referred to as an adequate level of protection according to the EU or the European Commission or if that is specifically stated at the moment when you supply your personal data to us.

For how long do we save your personal data?

DIN TUR saves your personal data in accordance with the weeding decisions applying to DIN TUR. The weeding decisions contain information on when DIN TUR may weed (remove) documents containing your personal data.

As far as cards are concerned, we save the information for as long as the card is not deregistered. A patient transport or transportation service is saved for one year. Transactions are saved for 7 years in accordance with the Swedish Accounting Act.

What are your rights?

You have a right at any time (free of charge once a year) to request information about the personal data we have saved on you. Your request must be issued in writing and must be signed in your own hand and must contain information on your name and personal identity number. We need this to ensure that we issue the details to the right person.

If your data is inaccurate, incomplete or irrelevant, you can ask to have it corrected. We are unable to erase your data that is classified as public documents or when there is a statutory requirement to store it, such as in accounting rules, or when there are other legitimate reasons why the data must be saved, such as unpaid debts. Nor can we erase your data if it is required to enable us to fulfil our commitments to you. You can withdraw your consent to allow us to use the data for marketing purposes at any time.

Requests for extracts from registers, information or correction of incorrect data are sent to:

Registrar
Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

registrator@dintur.se

The information will be sent to your address as entered in the national register.

You are also entitled, where applicable, to lodge a complaint with the Swedish Authority for Privacy Protection, which is the supervisory authority for processing personal data.

How is your data protected?

DIN TUR protects your privacy. DIN TUR is therefore constantly working to adopt all appropriate technical and organisational measures required in each individual case to protect your personal data and otherwise ensure that the processing takes place in accordance with applicable law.

Cookies

The DIN TUR website uses small text files known as cookies to make it easier for you to browse the site. We use cookies primarily to collect statistics on users’ visits and to improve the experience. It may be a question, for example, of saving the choices you make on our website. But we also use cookies for certain types of marketing.

Updating this privacy policy

DIN TUR makes regular changes to this policy. A new version takes effect when it is made available on the website at http://www.dintur.se

Contact details

Please don’t hesitate to contact us if you have any questions about our processing of your personal data.

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

Data Protection Officer

Din Tur

Box 143

841 22 Ånge

registrator@dintur.se

Click on this link to read more about our privacy policy concerning GDPR.

This privacy policy is valid from 02/08/2023