DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vision och målbilder

Publicerad: 2013-02-05
Kollektivtrafiken har en viktig roll att fylla i arbetet för den regionala utvecklingen något som framförallt lyfts fram i den regionala utvecklingsstrategin som är antagen av länspartnerskapet den 1 december 2011. Visionen utgör tillsammans med de övergripande målen utgör ledstjärnan för de prioriteringar som kommer att göras i kollektivtrafiken i Västernorrland. Visionen är "Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet"

Övergripande målbilder

De övergripande målen som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland jobbar för att uppnå är det transportpolitiska målet, det branschgemensamma målet om en fördubbling till 2020 samt inriktningsmålet i den regionala utvecklingsstrategin. De tre övergripande målen går in i varandra och verkar tillsammans för att kollektivtrafiken ska bidra till visionen.

Statens målbild

Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 

Funktionsmålet - Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnor och mäns transportbehov.
Hänsynsmålet – Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
Riksdagen fattade beslut 2009 om det transportpolitiska målet som ska genomsyra hela transportsektorn. Framförallt handlar det om att utveckla kollektivtrafikens tillgänglighet och effektiviteten.

Regionens målbild

År 2020 har vi på bred front nått en konkurrenskraftig och hållbar tillgänglighet.


Målet är en av fyra inriktningsmål som finns med i den regionala utvecklingsstrategin och är därmed undertecknat av samtliga kommuner och landsting i Västernorrland. Kollektivtrafiken måste verka för en minskad miljöpåverkan och ekonomiskt ansvarsfull verksamhet.

Kollektivtrafikens målbild

Fram till 2020 ska vi fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det totala motoriserade resandet.

Fördubblingsarbetet har pågått under flera år och är samarbete mellan Svensk Kollektivtrafik, SKL och trafikföretagen. Under hösten 2011 ställde sig samtliga kommuner och landsinget i Västernorrland bakom fördubblingsmålet. För att fördubblingsmålet ska uppnås måste attityden och kunskapen kring kollektivtrafiken förbättras. Dessutom måste det kollektiva resandet öka.

DelaDela
DelaDela