DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Politiska sammanträden

Publicerad: 2013-02-05
Vårt högsta beslutade organ är förbundsdirektionen eller direktionen som det oftast kallas. Förbundsdirektionen väljer ett arbetsutskott som representerar förbundsdirektionen mellan sammanträdena och sammanträder ca 6 gånger på ett år. För att få möjlighet att förankra vissa frågor av större dignitet kallar vi till medlemsmöten där politiker och tjänstemän från våra medlemsorgansationer är välkomna att delta.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  ansvarar för den regionala kollektivtrafiken inom länet.

Kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikmyndigheten ska fatta beslut om allmän trafikplikt inom länet och om taxor för trafiken med trafikplikt, utom i de fall där nettoavtal och tjänstekoncession tillämpas.

Kollektivtrafikmyndigheten/förbundsdirektionen ansvarar för upphandling och tecknande av avtal om allmän trafik. Myndigheten ansvarar också för Beställningscentralen.

Efter överenskommelse med landstinget eller en eller flera kommun/er i länet får Kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster i en beställningscentral.

Kollektivtrafikmyndigheten får, efter beslut av sin beslutande församling, överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag som myndigheten har inflytande över eller till en kommun för eget område.

DelaDela
DelaDela