DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Din Turs miljöarbete ger snabba resultat!

Publicerad: 2016-11-03

I dag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting i Öppna jämförelser rapporten Miljöarbetet i landsting och regioner.

Rapporten visar på att takten i kollektivtrafikens omställning till förnybara drivmedel är hög. Andelen fordon som går på förnybara drivmedel i Sverige har 2015 nästan fördubblats sedan 2009.

Mål om förnybara drivmedel
Inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik* finns ett gemensamt mål om att 90 procent av den regionala kollektivtrafiken ska köras med förnybara drivmedel år 2020.

Din Tur når målet i förtid
Andelen förnybara drivmedel för kollektivtrafiken i Västernorrland ligger 2015 på 51 procent vilket är en ökning med 25 procent på ett år.

Under 2016 har all busstrafik inom Din Tur gått över till biodiesel. Därför beräknas Din Tur redan 2017 med god marginal nått det branschgemensamma målet att andelen förnybara drivmedel för den regionala kollektivtrafiken är minst 90 procent.

Rapporten Miljöarbetet i landsting och regioner presenteras för tredje gången med syfte att stimulera lärande och verksamhetsutveckling. Rapporten presenterar sex miljöindikatorer som ger en god bild över bredden och resultatet i det viktiga miljöarbete som pågår inom landstingen och regionerna. Indikatorerna har fokus på det interna miljöarbetet som bedrivs i landsting och regioner.

På Landstinget Västernorrlands hemsida kommenteras andra miljöindikatorer från rapporten.

* I Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna samt Trafikverket och Jernhusen.

DelaDela
DelaDela